ADVIES INZAKE DE ERKENNING  VAN HET LIMBURGS ALS STREEKTAAL

uitgebracht door de Werkgroep Erkenning Limburgs als Streektaal op verzoek van de Vereniging Veldeke Limburg

ADVIES

  1. Woord vooraf
  2. Terminologische definities: “Limburgs"; "Streektaal", "taal", "dialect", "erkenning"
  3. Algemene overwegingen
  4. Situatie van het Limburgs m.b.t. de erkenningscriteria
  5. Andere overwegingen
  6. Conclusie
  7. Appendix: concrete maatregelen


BIJLAGEN

  1. Situatieschets betreffende het Limburgs
  2. Attesten

Online geplaatst op de website leerssen.nl op 14 augustus 2019. Het advies dateert van 1996 en weerspiegelt de talige en culturele situatie van dat jaar. Er is geen poging gedaan om de tekst of de bronverwijzingen op de stand van latere jaren te brengen.