Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Brief van C.H. van Vlooten, Den Haag, aan Joh. Heykamp, Oud.-Kath aartsbisschop van Utrecht, 21-1-1881


Ga naar Vorig item (Hofstede de Groot aan Heykamp, 18-1-1881) — InhoudsopgaveVolgend item (Svitek aan Heykamp, 23-1-1881)


Utrechts Archief 86–1 (Aartsbisschoppen van Utrecht): 567

den Haag 21. Januari 1881

Monseigneur!

Heden namiddag ontving ik een bezoek van Mr. F. Modderman, referendaris bij het Ministerie van Justitie alhier (broer v.d. Minister van Justitie). ZEd. kwam mij spreken over de UHW bekende kerkelijke zaak in Limburg te Banhoult. Hij liet mij twee brieven lezen, een van UHW d.d. 14 Januari aan Professor de Groot, en een van Professor de Groot d.d. 17 Jan. aan Mr. Modderman. Prof. de Groot vraagt in dezen brief aan Modderman om eenige inlichtingen voor UHW hoe te handelenin deze zaak. Om de zaak te bespoedigen verzoekt Mr. Modderman mij UHW die inlichtingen maar direkt te willen geven. Zij zijn deze. De priester Svitek moet om kerkelijke functiën te kunnen uitoefenen in de kerk te Banhoult voorzien zijn 1° Van eene Kerkelijke aanstelling van UHW als AB v U (die van Bisschop Reinkens is niet geldig voor Nederland volgens art. 2 der Wet van 1853) 2° Van de Koninklijke toestemming om aldaar als door UHW gevolmagtigd de Kerkelijke functiën te mogen uitoefenen. Deze toestemming moet aan ZM worden gevraagd op gezegeld papier van 21 Cts. Volgens Mr. Modderman volgt de toestemming ongetwijfeld. 3° Van zijn geboorteakte, die tegelijk met Uwe aanstellingsakte bij het rekest aan ZM moet worden overgelegd. Wanneer aan deze drie voorwaarden is voldaan, dan zal onze Regering zorgen dat de Kerk te Banhoult ontzegeld en ontsloten wordt, en de priester Svitek daarin de openbare godsdienstoefeningen voor de Banhoulters kan houden. Wees zo goed mij zoo spoedig mogelijk te melden of UHW voor deze 3 zaken wilt zorgen. Mr Modderman stelt zeer veel belang in deze zaak, en ziet uw antwoord verlangend tegemoet.

Heden namiddag was er bij het Ministerie berigt ontvangen dat tot heden de rust te Banhoult nog niet was gestoord. Ik hoop van harte dat UHW hieraan zult kunnen voldoen, en dat wij onder Hooger Zegen eene Oud-Katholieke gemeente te Banhoult mogen verkrijgen en behouden. Veel zegen op uwe pogingen!

Hartelijk gegroet van
C.H. van Vlooten


Noot Blijkens correspondentie in Utr Arch 1835: 962 was deze Van Vlooten voorzitter van de Oud.-Kath. gemeente van Den Haag.


Ga naar Vorig item (Hofstede de Groot aan Heykamp, 18-1-1881) — InhoudsopgaveVolgend item (Svitek aan Heykamp, 23-1-1881)