Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Brief van Petrus Hofstede de Groot, Groningen, aan Joh. Heykamp, Oud.-Kath aartsbisschop van Utrecht, 18-1-1881


Ga naar Vorig item (Memoriale Nijssen) — InhoudsopgaveVolgend item (Van Vlooten aan Heykamp, 21-1-1881)


Utrechts Archief 86–1 (Aartsbisschoppen van Utrecht): 567

Groningen 18. Jan. 1881

Hoogwaardigste Heer Aartsbisschop!
Veel geachte medebroeder in onzen Heer J.C.!

Vriendelijk dank ik U voor Uw schrijven over Banholt, waardoor ik aanleiding kreeg, om deze zaak aan eenen vriend, ambtenaar van invloed op het Ministerie van Justitie, bekend te maken en hem te verzoeken om den Minister te bewerken, dat spoedig op administratieven weg de Banholters in het gebruik van hunne kerk worden hersteld.

Voorts heb ik aan Bisschop Reinkens verzocht, den priester, die er nu is, zoolang immer mogelijk daar te laten, terwijl ik u verzoeken zou, zooals ik nu doe, een Hollandschen Priester naar Banholt te zenden, om er te prediken en intusschen den heer Svitek het Hollandsch te leeren, opdat Svitek weldra zelf kan prediken, al is dan zijn Hollandsch eerst nog al gebrekkig. Voorts heb ik Reinkens geschreven, dat ik mijn best zou doen, dat de Minister van Justitie den kerk aan hare eigenaren terug doe geven.

Mij dunkt, U zoudt, wellicht te Utrecht zelf, toch wel een Priester of jongen Geestelijken kunnen vinden, die eenige weken te Banholt voor dit heilig doel zou willen doorbrengen.

Wat er voor de H. Dienst bij de Katholieken noodig is, waarom Svitek u vraagt, weet ik niet. Hapert het geld, om het aan te koopen, daarvoor zal ik wel eene goede bijdrage kunnen bijeenbrengen.

U nog dankende voor de 50 exx. der brochure, wens ik mij met achting

Uw medebroeder in onzen Heer
P. Hofstede de Groot


Noot Heykamp en Hofstede de Groot hadden vaker briefcontact, bijv. in juni 1877 naar aanleiding van een oproep van de Nederlandse bisschoppen tot steun aan de paus. De Oud-Katholieke bisschoppen hadden zich daarvan gedistantieerd omdat zij de wereldlijke macht van de pausen onverenigbaar vonden met de herderlijke taakstelling van de Kerk. De Groningse protestanten waar Hofstede de Groot deel van uitmaakte onderschreven dat standpunt en gaven er verdere ruchtbaarheid aan, onder meer door verzending van een persbericht aan Heinkens en anderen. Hofstede de Groot drong ook bij Heykamp aan op Nederlandse deelname aan het Oud-Katholieke congres van Sept. 1877 te Mainz (br. 14 juni 1877, Utr  Arch. 1835: 962).


Ga naar Vorig item (Memoriale Nijssen) — InhoudsopgaveVolgend item (Van Vlooten aan Heykamp, 21-1-1881)