Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Jurisdictie door Joh. Heykamp, Oud.-Kath aartsbisschop van Utrecht, verstrekt aan Franz Svitek, Banholt, 29-12-1880


Ga naar Vorig item (Heykamp aan Svitek, 29-12-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Memoriale Nijssen)


Utrechts Archief 1835 (Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland): 964; bijgevoegd bij brief van dezelfde datum (vorig item)

Johannes, divina Providentia Archiepiscopus Ultrajectensis, reverendo adm. Domino Francisco Svitek, sacerdoti, salutem in Domino!

Quam fideles, in Banhoult prope Mheer in provincia Limburg degentes, frustra semel atque iterum rogaverint ut sibi a superioribus suis ecclesiasticis daretur “minister Christi et dispensator mysteriorum Dei,” qui posset illis ea omnia administrare, quae a Christo donata sunt nobis, —

atque Illustrissim. D.nus Josephus Hubertus Reinkens, episcopus in Germania, eorum rogationi annuens, Te, reverende Francisce Svitek, ad eos miserit, —

Nos, quorum muneris est saluti fidelium in Hollandia degentium consulere, Tibi omnem illam jurisdictionem omnesque illas facultates damus, quarum indigeas ad implendum ministerium Evangelii, ad obeundum omnia munia pastoralia et ad ea omnia facienda, quae spectant ad animarum salutem.

Quorum ut certa sit ac testata fides, hasce litteras subscripsimus et sigillo nostro  munivimus.

(L.S.)
Ultrajectensi, d. XXIX m. Decembris, MDCCCLXXX
†Johannes, archiep. Ultraject:


Vert. Johannes, bij de goddelijke voorzienigheid Aartsbisschop van Utrecht, brengt de weleerwaarde Heer Franz Svitek, priester, een groet in de Heer. Daar de gelovigen die in Banholt bij Mheer wonen herhaaldelijk en tevergeefs verzocht hebben dat hen door hun kerkelijke overheid een “dienaar van Christus en verstrekker van de mysteriën Gods” zou worden gegeven die hen met al datgene zou kunnen  bedienen dat ons door Christus geschonken is; en de Doorluchtige Heer J.H. Reinkens, bisschop in Duitsland, hun beden verhorend, Jou, eerwaarde Franz Svitek, naar hen heeft gezonden; geven Wij, aan wie de zielzorg van de in Holland wonende gelovigen is opgedragen, aan jou al die jurisdictie en alle bevoegdheden die je nodig hebt bij het uitvoeren van het dienaarschap van het Evangelie, en bij het waarnemen van alle herderlijke plichten en bij het verrichten van al datgene dat tot het heil der zielen strekt. Ten bewijze waarvan wij deze brief hebben ondertekend en van ons zegel hebben voorzien. (plaats van het zegel) Utrecht, 29 december 1880, †Johannes Aartsbisschop van Utrecht.


Ga naar Vorig item (Heykamp aan Svitek, 29-12-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Memoriale Nijssen)