Rondom Franz Svitek: Een dossier

Ongepubliceerd materiaal omtrent een Oud-Katholieke zielzorger in Banholt, 1880-1881
Samengesteld en geannoteerd door Joep Leerssen

Brief van Joh. Heykamp, Oud-Kath. aartsbisschop van Utrecht, aan Winand Bastings, Banholt, 4-12-1880


Ga naar Vorig item (Bastings aan Heykamp, 1-12-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Memoriale Nijssen)


Afschrift in Memoriale Nijssen, zowel origineel (ingelegd) als transcriptie. Aanhef in transcript weggelaten, in het origineel is de naam min of meer onherkenbaar gemaakt d.m.v. doorhalingen.


Utrecht 4 December 1880

Waarde Heer Bastings!

Op uwe geeerde letteren, gisteren ontvangen, haast ik mij te antwoorden, zoodra het mij mogelijk is.
Weinige dagen naar het ontvangen van uwen brief had ik, door tussenkomst van Professor Hofstede de Groot, had ik [sic] de reden vernomen van de ontevredenheid in de gemeente te Banhoult. Hoezeer ik ook die ontevredenheid en den tegenwoordigen toestand betreur; hoe afkeurenswaardig het gedrag uwer geestelijke overheid ook moge zijn, – het is niet te ontkennen dat het verschil, waaruit die onenigheid voortspruit, niet loopt over godsdienstige begrippen of belangrijke waarheden maar over een stoffelijk belang; de inwonders van Banhoult namelijk hebben hun wensch aangaande de plaatsing van een kerkgebouw niet mogen vervuld zien: Maar is dit nu een voldoende reden, waarde Heer, om U van uwe geloofsgenooten te verwijderen, door de gemeente te verdeelen, eene soort van Scheuring te maken, of bij velen altans aanleiding daar toe te geven! Het komt mij voor dat Uwe geestelijke overheid in dezen niet wel handelt, maar mogen nu dáárvoor geloofsgenooten van elkander vervreemd, wellicht afkeerig worden gemaakt?


Ga naar Vorig item (Bastings aan Heykamp, 1-12-1880) — InhoudsopgaveVolgend item (Memoriale Nijssen)